Het Erf

In samenspraak met de gemeente Meppel werden we door de stichting “Van Boeijen” gevraagd een dagverblijf en een dependance van een christelijke basisschool te ontwerpen.

Het totale programma bedroeg ca 1400 m2 gebouwoppervlak. We toonden aan dat door stapeling van het programma veel geld te besparen viel. Immers, halvering van het bebouwd oppervlak geef reductie van zowel fundering alsook dakoppervlak. Aan het einde van het ontwerptraject bleek de school niet bij machte de gehanteerde prognose voor het leerlingenaantal waar te maken waardoor het onderwijsgedeelte van de nieuwbouw in plaats van de permanente de ‘semipermanente’ status kreeg. De financiering horizon is daarmee beperkt tot 10 jaar en dat dilemma hebben we voorgelegd aan een plaatselijke woningbouwcoöperatie. Op basis van de bestemmingsplanwijziging voor het bouwplan en een 10 jarig huurcontract kon deze partij wel investeren. Het plan is nadien zo aangepast dat over 10 jaar relatief eenvoudig een transformatie van het huidige programma richting woningbouw kan plaatsvinden.

Sluiten